Hosting of Samakkhiwitthayakhom School (SWK), Thailand